Pravila

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH MODRI JAN

 

1.     UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Modri Jan se nanašajo na vse nagradne igre Modri Jan, bodisi objavljene na spletni strani www.modri-jan.si, v tiskani reviji Modri Jan ali na Facebook strani www.facebook.com/modri.jan.in.prijatelji/, v kolikor za posamezno nagradno igro ni določeno drugače.

 

2.     ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je družba Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka: 1662970000 (v nadaljevanju: HSE).

 

3.     TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Trajanje vsake posamezne nagradne igre je določeno v objavi zadevne nagradne igre. HSE si pridružuje možnost predhodno zaključiti nagradno igro ali jo podaljšati na nov datum zaključka. Pritožba zoper odločitve HSE ni mogoča. Odločitev HSE o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo splošnih pogojev je dokončna in velja za vse udeležence.

Nagradna igra Nagradna pobarvanka traja do 31.1.2019.

 

4.     SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi splošnimi pogoji sodelovanja, kar vsak udeleženec potrdi z oddajo podatkov, zahtevanih z vsako posamezno nagradno igro. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s splošnimi pogoji.

V nagradni igri udeleženec sodeluje z izpolnitvijo in oddajo obrazca (v fizični ali elektronski obliki), ki je predpisan za vsako posamezno nagradno igro.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, HSE pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh splošnih pogojev do nagrajenca. Nagradno glasovanje poteka na ozemlju Republike Slovenije.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na isti način, kot je podal svojo izjavo volje za sodelovanje v nagradni igri. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, HSE pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Posamezen udeleženec lahko v posamezni nagradni igri sodeluje le z eno prijavo za sodelovanje v nagradni igri. Večkratno sodelovanje v nagradni igri iz istega ni dovoljeno. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v posamezni nagradni igri, jo ima HSE pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

-        strošek dostopa do interneta;

-        strošek prenosa podatkov z interneta;

-        strošek poštnih storitev.

 

5.     IZBOR NAGRAJENCEV

Med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi splošnimi pogoji, bo HSE po zaključku nagradne igre, dne 19.3.2019 izžrebal tri (1) nagrajenca. Izbor ne bo javen. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, shranijo na sedežu HSE za dobo enega leta.

 

6.     NAGRADE

V kolikor s posamezno nagradno igro ni določeno drugače, bo HSE podelil nagrade kot določeno z vsako posamezno nagradno igro.

 

7.     OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre s pozivom nagrajencem, v katerem bodo navedena morebitna dodatna navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku, določenem v pozivu o prejemu nagrade, HSE ne bo odzval in predložil morebitnih potrebnih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Po prejemu popolnih podatkov udeleženca se bosta HSE in udeleženec dogovorila o načinu prevzema nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

 

8.     ODGOVORNOST

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. HSE in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. HSE ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

HSE ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere HSE ne morejo vplivati (višja sila), lahko HSE odpove nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na običajen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev HSE o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo splošnih pogojev je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

HSE si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

 

9.     IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih splošnih pogojev nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si HSE pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več elektronskimi naslovi). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si HSE pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

10.   REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje HSE. V primeru utemeljenih pritožb se HSE zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. HSE ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi splošnimi pogoji. Odločitve HSE glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

 

11.  OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.modri-jan.si.

 

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejetja, 1.6.2018